428597936_898760168921368_6225410469149640817_n

20 Shkurt

Lexoni nga Romakëve 8:31-35

Vetëm Krishti

Kush është ai që do t’i dënojë? (v. 34)

Një nga sfidat e mëdha të besimit të krishterë është pranimi i realitetit të një gjykimi, ndërkohë që nga ana tjetër përpiqemi ta ruajmë veten nga tundimi që vete ne kemi për të gjykuar. Pali na kujton më herët në librin e Romakëve: Ai “do ta shpaguajë secilin sipas veprave të tij” (Rom. 2:6). Gjithashtu, edhe Krishti na bën thirrje ta shmangim gjykimin e të tjerëve: “Mos gjykoni, që të mos gjykoheni” (Mt. 7:1). Disa prej nesh dëgjojnë fjalët e Palit në lidhje me sigurinë e gjykimit, dhe fillojnë të dridhen. Të tjerë i dëgjojnë fjalët e Jezusit si një lloj autorizimi për të bërë çfarë t’u dojë qejfi ose a thua ta kenë fshirë ndikimin e çdo standardi objektiv të vlerave morale. Por Pali shkon përtej qoftë terrorit apo qoftë dhënies së autorizimit kur bën pyetjen retorike: “Kush është ai që do t’i dënojë?” (v. 34). Në të njëjtën kohë ai largon nga ne barrën e gjykimit dhe njëkohësisht na kujton se ekziston një Gjykatës.

Pra, Pali pyet në mënyrë retorike “Kush është ai që do t’i dënojë?”, sepse ne e dimë përgjigjen: “Jezusi”. Dhe Jezusi vdiq për ne, Jezusi u ringjall për ne, Jezusi ndërmjetëson për ne përpara Atit. Ai që është Gjykatësi ynë është gjithashtu edhe ai që na drejtëson përmes besimit. Ai që është Gjykatësi ynë gjithashtu edhe lutet për ne. Vetëm Perëndia e ka autoritetin për të gjykuar, gjë që edhe më çliron nga nevoja për të gjykuar të tjerët, por edhe më ruan që të mos ngec tek jeta “që s’ka kufij”, a thua sikur çdo gjë është e pranueshme. Vetëm Krishti mund të dënojë, dhe ai i fal të gjithë ata që besojnë me çiltërsi tek ai. — Jon Brown

Ndërsa luteni, falënderoni Perëndinë për dhuratën e Jezusit, Gjykatësin e përsosur që lutet për ne dhe na do.

Tags: No tags